بررسی وضعیت اشتراک

شماره تلفن شما برای ورود به برنامه استفاده می شود لذا اگر کاربر ios هستید شماره تلفن شما رمز شما می باشد.

شماره همراه

من ربات نیستم